UAB „Palvos viešbutis“ privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

UAB „Palvos viešbutis“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
Politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Asmuo ar Duomenų subjektas).
Asmuo yra prašomas atidžiai perskaityti Politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmens duomenimis bei tai, kaip Asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi.
Duomenų valdytoja – Bendrovė, buveinės adresas Smiltynės g. 19, Klaipėda, el. pašto adresas info@hotelpalva.lt.

II. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami Asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslai:
1. Tiesioginė rinkodara (pasiūlymų siuntimas)

Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė naudoja ir tvarko tik gavus Asmens sutikimą. Sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus Asmuo gali patvirtinti registruojantis viešbutyje (pildant svečio registracijos kortelę).
Tiesioginės rinkodaros tikslu renkami ir tvarkomi Asmens elektroninio pašto adresai.
Nurodyti Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Asmuo, norėdamas gauti pasiūlymus, privalo pateikti elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidauja gauti pasiūlymus.
Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminas – tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų, parašydamas el. paštu info@hotelpalva.lt arba paskambindamas telefonu
+370 612 75134.
Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų rinkodaros veiklai per Bendrovės internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

2. Atsakymų ir informacijos pateikimas Asmeniui

Tuo atveju, jei Asmuo pateikia užklausą/skundą per Bendrovės internetinę svetainę, kontaktiniu elektroniniu paštu ar teikiant konsultaciją telefonu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, Bendrovė renka ir tvarko duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, kambario numeris, užsakytos paslaugos. Tuo atveju, jei Asmuo nepateiks pakankamų duomenų Asmeniui ar jam suteiktoms paslaugoms identifikuoti, Asmuo negalės gauti tinkamos ir išsamios konsultacijos atitinkamu klausimu.
Šie Asmens duomenys tvarkomi:
1) sutikimo pagrindu, kurį Asmuo išreiškė konkliudentiniais veiksmais;
2) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
3) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t.y. nagrinėti ir tvarkyti užklausas, pretenzijas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus.
Asmens duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmens užklausas, suteikti Asmeniui reikiamą informaciją, atsakyti į Asmens klausimus, išspręsti Asmens prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti, siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmeniui teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmens nuomonę bei pasiūlymus.
Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmeniu informacijos. Tačiau, jei Asmens užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma, kokia buvo gauta užklausa.
Pasibaigus Politikoje nustatytam Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Bendrovė Asmens duomenis sunaikins arba patikimai ir neatstatomai nuasmenins, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Bendrovė negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per Bendrovės neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.

Duomenų saugojimo terminas:

Asmens duomenų saugojimo terminas – 5 metai. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju Asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

3. Bendroji informacija apie kandidatą į laisvas darbo vietas

Kandidato į laisvas darbo vietas (toliau – Kandidatas) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris, informacija apie Kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir/ar pasiekimai), informacija apie Kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: Kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su Kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, Kandidato testavimo rezultatai. Minėta renkama dėl Kandidato vertinimo ir įdarbinimo. Teisinis pagrindas – Kandidato sutikimas.

III. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti duomenų tvarkytojams, kurie padeda vykdyti ir administruoti Bendrovės paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).
Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.).
Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.
Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Bendrovės sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmens duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Bendrove sudarytus rašytinius susitarimus.
Jeigu Bendrovė naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Asmuo naudojasi interneto svetainėje www.hotelpalva.lt pateikta informacija, Asmens nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.
Duomenų valdytojas nenumato galimybės siųsti Asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta Politikoje.
Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

IV. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti Asmens neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
5. Turi teisę reikalauti, kad Asmens Duomenų valdytojas apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
8. Turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti Politikos II straipsnio 1 punkte nurodyta tvarka.
9. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio Asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie Asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

V. Trečiųjų asmenų informacija Bendrovės interneto svetainėje

Bendrovės svetainėje gali būti nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

VI. Kitos sąlygos

Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.
Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu: info@hotelpalva.lt, tel. +370 612 75134.

Bendrovės kontaktiniai duomenys:

UAB „Palvos viešbutis”
kodas 300133815
Adresas: Smiltynės g. 19, Klaipėda
tel. +370 612 75134,
el. paštas: info@hotelpalva.lt

Užsakyti per Booking.com


Greita, patogi ir nemokama rezervacija

UŽSAKYTI DABAR

Atsiliepimai


Vertiname Jūsų nuomonę, kurios dėka galime pagerinti mūsų paslaugų kokybę. Kviečiame palikti atsiliepimus apie mūsų paslaugas.

Tiesiogiai


Klaipėda: pasitinkame laivus

www.lietuvatavodelne.lt